ارسال اثر داستان

    •  فرمت مورد پذیرش آثار فقط در قالب فایل word است و فرمت های دیگر در پروسه ارزیابی قرار نخواهند گرفت.
    • در ارسال داستان کوتاه، همه داستان ها در یک فایل word گنجانده شود.