موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'اوحدی'
عاشقانه‌ای از اوحدی

عاشقانه‌ای از اوحدی

09 آذر 1397 | 17:40

ای در غم عشقت مرا اندیشه بهبود نه کردم زیان در عشق تو صد گنج و دیگر سود نه گفتی: به دیر و زود من دلشاد گردانم تو را در مهر کوش، ای با تو من در بند دیر و زود نه! از ما تو دل می‌خواستی، دل چیست؟ کندر عشق تو جان می‌دهیم و هم چنان از ما دلت خشنود نه...
عاشقانه‌ای دیگر از اوحدی

وه! که امروز چه آشفته و بی خویشتنم دشمنم باد بدین شیوه که امروز منم شد چو مویی تنم از غصه نادیدن تو رحمتی کن، که ز هجر تو چو موییست تنم اثری نیست درین پیرهن از هستی من وین تو باور نکنی، تا نکنی پیرهنم دهنت دیدم و تنگ شکرم یاد آمد سخنی گفتی و ا...
عاشقانه‌ای از رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای

شب و روز مونس من غم آن نگار بادا سر من بر آستان سر کوی یار بادا دلش ارچه با دل من به وفا یکی نگردد به رخش تعلق من، نه یکی، هزار بادا چو رضای او در آنست که دردمند باشم غم و درد او نصیب من دردخوار بادا ز ملامت رقیبان نکند گذار بر من که بت من از ...