موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

شعر کرونایی

افسردگی بهاری | چند هایکو ژاپنی با ترجمۀ «منصوره محبی»

شهرستان ادب: در تازه‌ترین مطلب شعر پرونده «شعر کرونایی»، چند هایکو ژاپنی با ترجمۀ «منصوره محبی» می‌خوانید: 啓蟄やコロナウイルス蔓延りて بهار، هنگامه رستاخیز حشرات و هجوم کرونا ویروس رسیده است. 青き踏むコロナ蔓延る街を避け از رفتن به شهر بپرهیز که کرونا در بهار، چون سبزه بر زمین قدم نهاده و در شهر پراکنده شده. 「ひとはく」の園に野遊びコロナ避け از کرونا برحذر باش که برای تفریح به باغ موزه انسان و طبیعت رفته است. 彼岸会をコロナウイルス妨げり کرونا ویروس مانع برگزاری مراسم عبادت بودایی در هفته اعتدال بهاری شده. コロナ避け近場の園の彼岸かな برای جلوگیری از کرونا به باغ نزدیکی برای سپری کردن هفته اعتدال بهاری می‌رویم. 春愁やコロナウイルス輪を掛ける کرونا ویروس، پا از گلیم فراتر گذاشته‌ و افسردگی بهاری را دوچندان کرده. 春園に老若幼コロナ避く در باغ بهاری پیر و جوان، از کرونا برحذرند. 8- 団結でコロナと闘うイランかな ایران، یکپارچه و متحد به مبارزه با کرونا می‌رود.

ادامه مطلب