موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'سیدیعقوب کریمی'
پروازی سرخ | چهار رباعی از سیدیعقوب کریمی

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با چهار رباعی برای شهیدان حادثه هواپیمایی اوکراین از «سیدیعقوب کریمی» به‌روز می‌کنیم: از جان شما می‌شکفد جانی سرخ دیریست که بسته‌اید پیمانی سرخ در قالب قاموس شما می‌گنجد آغازگری... برای پایانی...