موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'شعر برای روز مباهله'

شعر مطهره عباسیان برای روز مباهله
قرار شد دو طرف تن به احتجاج دهند

شعر مطهره عباسیان برای روز مباهله

17 مهر 1394 | 09:47

قرار شد همگی با کسان خود باشند| مگر علاج به یک زخم لاعلاج دهند| نبرد شک و یقین بود و باز، اهل یقین| بنا نبود به اهل لجاج باج دهند