موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شهید محسن فخری زاده'
شهادت  | شعری از محمد خادم
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

شهادت | شعری از محمد خادم

18 آذر 1399 | 07:39

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «محمد خادم» به‌روز می‌کنیم: شهادت را به نام کوچکش هر شب صدا کردی تو که هر روز و هر جا زندگی‌هایی بنا کردی شهادت قاب عکسی روی د...
خون فرزندت | شعری از ملیحه رجایی
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

خون فرزندت | شعری از ملیحه رجایی

17 آذر 1399 | 21:43

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» سایت شهرستان ادب را با شعری از سرکار خانم «ملیحه رجائی» به‌روز می‌کنیم: دماوندا! روا باشد اگر طغیان کنی امشب و دنیا را سر نامردمان ویران کنی امشب بریزی در درون جام خون دشمنان...
دریادلان | شعری از ماهرخ درستی
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

دریادلان | شعری از ماهرخ درستی

17 آذر 1399 | 21:35

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» سایت شهرستان ادب را با شعری از سرکار خانم «ماهرخ درستی» به‌روز می‌کنیم: نمی‌ترسیم از گرداب و چون موجی خروشانیم که ما دریادلان سرزمین پاک ایرانیم اگر ترکش به سینه، باز هم جا...
الوعده وفا | شعری از مهدی جهاندار
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

الوعده وفا | شعری از مهدی جهاندار

13 آذر 1399 | 17:47

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «مهدی جهاندار» به‌روز می‌کنیم: ای بی‌خردان! بی‌صفتان! بی سر و پایان! دوران بزن‌دررُو رسیده‌است به پایان سگ‌های قسم‌خوردۀ قلّاده‌شکسته! ...
قهرمانی راستین | شعری از میلاد عرفانپور
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

قهرمانی راستین | شعری از میلاد عرفانپور

11 آذر 1399 | 14:37

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «میلاد عرفان‌پور» به‌روز می‌کنیم: سرخی امروزشان شد سبزی فردای ما ای فدای نام قاسم‌ها و محسن‌های ما گرچه در رؤیایشان فرسنگ‌ها پیمو...
ققنوس | شعری از محمدرضا وحیدزاده
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

ققنوس | شعری از محمدرضا وحیدزاده

10 آذر 1399 | 18:30

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «محمدرضا وحیدزاده» به‌روز می‌کنیم: پف کرده‌ای دوباره فانوس دیگری را بر دل نشانده‌ای باز افسوس دیگری را شد گرچه مرغ خوش‌خوان بسمل به ت...
سوخت ایرانم | شعری از علیرضا قزوه
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

سوخت ایرانم | شعری از علیرضا قزوه

09 آذر 1399 | 18:49

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «علیرضا قزوه» به‌روز می‌کنیم: کاسب تحریم لم داده‌ست بر سجاده‌ها می‌خورد تا هفت پشت از لقمه آماده‌ها اف به این اصحاب فتنه، تف به ...
داغ تازه | شعری از محمدمهدی سیار
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

داغ تازه | شعری از محمدمهدی سیار

09 آذر 1399 | 17:14

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «محمدمهدی سیار» به‌روز می‌کنیم: غروب بود که از ره رسید مرگی سرخ در این زمانه مرگ سفید مرگی سرخ! در این زمانۀ منع عبور و منع مرور خوش...
پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب گشایش یافت
در پی ترور ناجوانمرادنۀ دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی

پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب گشایش یافت

09 آذر 1399 | 16:42

شهرستان ادب: در تاریخ خرد ایران، علم،‌ تصویری حماسی دارد. این هیبت در شعر «ناصرخسرو» خاصه در بیت «درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را» هویداست. این ایده البته بارها تکرار شده است مثلاً در آغاز «مرزبان‌...
چراغ لاله | شعری از علی‌محمد مودب
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

چراغ لاله | شعری از علی‌محمد مودب

08 آذر 1399 | 16:41

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «علی‌محمد مودب» به‌روز می‌کنیم: سواری بر زمین افتاد و اسبی در غبار آمد بیا ای دل که وقت گریۀ بی‌اختیار آمد به جز جان دادن و د...