موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'علی لندی'
 «ريز علی پيراهن از تن کند و تو  تن را ز تن»
نوسروده‌ای از علیرضا قزوه در رثای قهرمان شهید «علی لندی»

«ريز علی پيراهن از تن کند و تو تن را ز تن»

04 مهر 1400 | 14:03

شهرستان ادب: سروده‌ای از «علیرضا قزوه» در رثای قهرمان شهید«علی لندی»: ریزعلی پیراهن از تن کند و تو تن را ز تن آفرین بادت «علی لندی»! لُرِ پاکِ وطن! لر خدای مهر و عشق و غیرت و مردانگی‌ست در شجاعت نیست چندا...