موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'نقاشی متحرک'
شعر و طرح متحرک محسن رضوانی با خشم و اندوه فاجعۀ منا
«قرار اين بود: استقبالِ حاجي با گل مريم»

شعر و طرح متحرک محسن رضوانی با خشم و اندوه فاجعۀ منا

14 مهر 1394 | 03:24

زهي إخوان يوسف، حَبّذا قابيل و سلم و تور | نمي نامد اخوّت هيچ ديني اين تعامل را | سبوی صبر ما پيمانۀ عمر شما باشد | مبادا لب به لب سازید اين ظرف تحمّل را