موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'آهنگ دیگر'
یادی از منوچهر آتشی با مرور شعر «اسب سفید وحشی»
«من می‌روم تا شاخۀ دیگر بروید»

یادی از منوچهر آتشی با مرور شعر «اسب سفید وحشی»

30 آبان 1394 | 18:43

اسب سفید وحشی! مشکن مرا چنین | بر من مگیر خنجر خونین چشم خویش | آتش مزن به ریشۀ خشم سیاه من | بگذار تا بخوابد در خواب سرخ خویش