موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'حماسی'
کهن‌گرایی مطلوب، نوگرایی مضمون‌محور | بررسی اجمالی کتاب «مرتد» از مهدی جهاندار

شهرستان ادب: «قفسۀ شعر و داستان» عنوان مجموعۀ یادداشت‌ها، معرّفی‌ها و نقدهایی است که بر کتاب‌های نشر شهرستان ادب نوشته شده است. سایت شهرستان ادب بنا دارد، در هر ماه، دو کتاب در حوزۀ شعر و دو کتاب در حوزۀ داستان را تحت این عنوان، به خوانند...