موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'خانه ی شاعران ایران'
در حاشیه جدال «علیرضا قزوه» و «خانه شاعران ایران»
یادداشتی از مرتضی کاردر

در حاشیه جدال «علیرضا قزوه» و «خانه شاعران ایران»

19 دی 1392 | 18:17

«رسانه همان پیام است.»انتشار این مطلب در پنجره شاید سبب شود که بسیاری آن را نخوانند و از پیش درباره آن داوری کنند و مظلوم‌نمایانه، آن را نیز بخشی از پروژه پرونده‌سازی علیه خود بدانند