موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'راضیه ولد بیگی'

بیوتن بینزیر!
پرونده رضا امیرخانی: یادداشتی از راضیه ولدبیگی

بیوتن بینزیر!

08 مرداد 1392 | 17:26

خواننده از همان ابتدای رمان سفری را شاهد است که انتظاراتی را در او ایجاد می کند انتظارات و سوالاتی که تا پایان رمان هم جوابی برایش پیدا نمی کند.