موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'عطار'
عاشقانه‌ای از عطار نیشابوری

ای دل مبتلای من شیفته هوای تو دیده دلم بسی بلا آن همه از برای تو رای مرا به یک زمان جمله برای خود مران چون ز برای خود کنم چند کشم بلای تو نی ز برای تو به جان بار بلای تو کشم عشق تو و بلای جان، جان من و وفای تو باد جهان بی وفا دشمن من ز جان و دل...