موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'پیری'
یکی مثل خود نویسنده | برداشتی از «جین ایر» نوشتۀ شارلوت برونته

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز شارلوت برونته، یکی از سه خواهر مشهور تاریخ ادبیات، یادداشتی از زهرا پیری می‌خوانیم که تأمّلی است بر کتاب «جین ایر» از این نویسندۀ اثرگذار انگلیسی. مطمئن‌ترین مسیر برای رسیدن به دنیای شارلوت برونته، رم...