موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'کارخانه اسلحه سازی داوود داله'
داوود و ارادۀ معطوف به... | یادداشتی بر رمان «کارخانۀ اسلحه‌سازی داوود داله» اثر «محمّدرضا شرفی خبوشان»

شهرستان ادب: یادداشتی بر رمان «کارخانه‌ی اسلحه‌سازی داوود داله» اثر «محمّدرضا شرفی خبوشان» به قلم «محمدقائم خانی»: ساختار بعضی از قصه‌ها، درست شبیه یک قله است. یک نقطه‌ی خاص در میانه داستان وجود دارد که از آن جا...
 جلسه‌ی مجازی رونمایی رمان «کارخانه‌ی اسلحه‌سازی داوود داله» اثر محمّدرضا شرفی خبوشان

شهرستان ادب: جلسه‌ی رونمایی رمان «کارخانه‌ی اسلحه‌سازی داوود داله»، توسط ابراهیم اکبری دیزگاه، علی‌اصغر عزّتی‌پاک و حامد حرّی و با حضور نویسنده‌ی اثر محمّدرضا شرفی خبوشان، در روز دوشنبه مورّخ 14تیر 1400 در کتابفروشی «گوشه» برگ...