موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'کلر پولارد'
فهرست نهایی نامزدهای جایزه «تی اس الیوت» منتشر شد
پنجمین در اخبار نبشته است / خبر دوم

فهرست نهایی نامزدهای جایزه «تی اس الیوت» منتشر شد

14 اسفند 1397 | 22:37

شهرستان ادب / در اخبار نبشته است دوم / خبر اول : فهرست نهایی نامزدهای جایزه «تی اس الیوت» منتشر شده است و جالب آن‌که اغلب این کتاب‌ها را می‌توان «سیاسی» دانست. یکی از این ده کتاب نامزد شده، غزل‌واره (یا سونِت) سروده یک شاعر آ...