موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

ارسال اثر داستان

لطفا پس از ارسال اثر با این شماره تماس حاصل فرمائید: 77517830 داخلی 151
Loading
 • Filename
  Status
  Size
   •  فرمت مورد پذیرش آثار فقط در قالب فایل word است و فرمت های دیگر در پروسه ارزیابی قرار نخواهند گرفت.
   • در ارسال داستان کوتاه، همه داستان ها در یک فایل word گنجانده شود.
  لطفا پس از ارسال اثر با این شماره تماس حاصل فرمائید: 77517830 داخلی 151