موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'نیکوس کازانتزاکیس'
وطن یا وطن | دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» اثر کازانتزاکیس
بازنشر یادداشتی از امیر مرادی

وطن یا وطن | دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» اثر کازانتزاکیس

04 آبان 1401 | 08:00

شهرستان ادب: سال گذشته و به مناسبت سالمرگ نیکوس کازانتزاکیس، مطلبی دربارۀ کتاب «آزادی یا مرگ» با محوریت وطن و وطن‌پرستی بارگذاری شد. در ادامه، بازنشر همین مطلب به قلم امیر مرادی، قرار داده می‌شود.چیست وطن؟ و چیست این میل بی‌نهایت به خاک؟ چرا باید به ...
قیامی علیه نشستن | نگاهی به کتاب «آخرین وسوسۀ مسیح» اثر کازانتزاکیس

شهرستان ادب: به مناسبت زادروز نیکوس کازانتزاکیس، نویسندۀ نامدار یونانی، یادداشتی می‌خوانیم از امیر مرادی بر کتاب «آخرین وسوسۀ مسیح»: انتخاب ضلع سوم برای دوگانۀ تولستوی و داستایفسکی، انتخابی دشوار بود که البتّه آشنایی با نیکوس کازا...
وطن یا وطن | یادداشتی بر کتاب «آزادی یا مرگ»
به قلم امیر مرادی

وطن یا وطن | یادداشتی بر کتاب «آزادی یا مرگ»

05 آبان 1400 | 07:33

شهرستان ادب: به مناسبت سالمرگ نیکوس کازانتزاکیس یادداشتی می‌خوانیم بر کتاب «آزادی یا مرگ» به قلم امیر مرادی: چیست وطن؟ و چیست این میل بی‌نهایت به خاک؟ چرا باید به جایی که از آن برآمده‌ایم، عرق داشته باشیم و چرا خود را باید نسبت به آن م...
«راه راست» به روایتِ «نیکوس کازانتزاکیس» | از کتاب «مسیح بازمصلوب»
یک صفحه خوب از یک رمان خوب | صفحه بیست‌وهفتم

«راه راست» به روایتِ «نیکوس کازانتزاکیس» | از کتاب «مسیح بازمصلوب»

05 شهریور 1398 | 15:52

شهرستان ادب: در یک صفحۀ خوب از یک رمان خوب، هربار به سراغ یکی از شاهکارهای ادبیات داستانی جهان رفته‌ایم و صفحه‌ای از آن را با یکدیگر خوانده‌ایم. این‌بار به سراغ رمان «مسیح بازمصلوب» رفته‌ایم از «نیکوس کازانتزاکیس». ابتدا مقدمه...
 کازانتزاکیس و تعزیۀ مصائب مسیح
ویژۀ زادروز «نیکوس کازانتزاکیس» نویسندۀ یونانی

کازانتزاکیس و تعزیۀ مصائب مسیح

04 آبان 1394 | 18:12

همه چیز از ماجرای یک تعزیه شروع میشود: تعزیهء مصائب مسیح. برای ما که تعزیه در فرهنگ مذهبی مان جایگاه قابل توجهی دارد، نقشی که تعزیهء مصائب مسیح در رمان "مسیح باز مصلوب" نیکوس کازانتزاکیس بازی میکند حائز اهمیت خواهدبود.