موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'علیرضا محمدعلی بیگی'
مرگ‌آگاهی شاعرانه | مواجهه با مفهوم مرگ در مجموعه شعر «طیران»
یادداشتی از امیر سلیمانی

مرگ‌آگاهی شاعرانه | مواجهه با مفهوم مرگ در مجموعه شعر «طیران»

25 فروردین 1401 | 08:00

شهرستان ادب: قفسۀ شعر و داستان، عنوان مجموعۀ یادداشت‌هایی است که برای کتاب‌های نشر شهرستان ادب نگاشته شده است. در این نوبت، یادداشتی از امیر سلیمانی می‌خوانیم که در آن به بررسی مفهوم مرگ و مرگ‌آگاهی در کتاب «طیران» از علیرضا محمّدعلی‌بیگی...
نیم‌نگاهی به شعر محمدسعید میرزایی - بخش سوم: ترکیبات انتزاعی؛ با نگاهی به «غزلی توحیدی در مکتب بیدل» | نوشتۀ علیرضا محمدعلی بیگی

شهرستان ادب: پیش از این دو یادداشت از علیرضا محمدعلی‌بیگی درخصوص شعر محمدسعید میرزایی در سایت شهرستان ادب منتشر شد. محمدعلی‌بیگی بخش سوم یادداشتش را با عنوان نگاهی به شعر «در مکتب بیدل» به ترکیب‌های انتزاعی میرزایی اختصاص داده است. این یا...
نیم‌نگاهی به شعر محمدسعید میرزایی - بخش دوم: رمانتیک یا گوتیک؟ | نوشتۀ علیرضا محمدعلی بیگی

شهرستان ادب: پیش از این بخش نخست یادداشت علیرضا محمدعلی‌بیگی بر شعر محمدسعید میرزایی با عنوان «خیال‌محوری» را در سایت شهرستان ادب خواندید. اکنون، دومین بخش آن را با عنوان «رمانتیک یا گوتیک» در ادامه می‌آوریم و شما را به خوانش ...
نیم‌نگاهی به شعر محمدسعید میرزایی - بخش اول: خیال‌محوری | نوشتۀ علیرضا محمدعلی بیگی

شهرستان ادب: محمدسعید میرزایی از شاعران نوگرایی است که مجموعه‌شعر «غزل هزارۀ دیگر» او توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است. علی‌رضا محمدعلی بیگی در سه یادداشت پیوسته به بررسی شعر محمدسعید میرزایی پرداخته است که اکنون بخش نخست آن را - خ...